دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت جمعه 31 شهریور 1396

لیست تازه ها


<كتب الكترونيكي فارسي> آشنايي با انواع فايل هاي روتاري
<كتب الكترونيكي فارسي> اندودنتيكس: اصول و درمان(ترابي نژاد2015)
<كتب الكترونيكي فارسي> گوش و حلق و بيني
<كتب الكترونيكي فارسي> بيماري هاي چشم
<كتب الكترونيكي فارسي> نورولوژي
<كتب الكترونيكي فارسي> جراحي 4
<كتب الكترونيكي فارسي> جراحي 3
<كتب الكترونيكي فارسي> جراحي 2
<كتب الكترونيكي فارسي> جراحي 1
<كتب الكترونيكي فارسي> سلامت مادران
<كتب الكترونيكي فارسي> اورژانس در دندانپزشكي كنترل اورژانس هاي شايع پزشكي در مطب دندانپزشكي
<كتب الكترونيكي فارسي> مراقبت هاي ويژه پرستاري Dialysis,CCU,ICUبر اساس سرفصل دروس برنامه آموزشي كارشناسي پرستاري وزارت بهداشت
<كتب الكترونيكي فارسي> خون‌شناسي، انعقاد و طب انتقال خون (هنري - ديويدسون)
<كتب الكترونيكي فارسي> كم خوني فقر آهن (راهنماي خانواده
<كتب الكترونيكي فارسي> فرهنگ اختصارات رايج پرستاري: ويژه دانشجويان پزشكي، پرستاري و پيراپزشكي
<كتب الكترونيكي فارسي> ديناميك هاي جنين در روش هاي كمك باروري
<كتب الكترونيكي فارسي> اطلاعات جامع داروهاي رسمي ايران و جهان ويژه اورژانس: همراه با راهنماي سريع باليني و داروهاي گياهي
<كتب الكترونيكي فارسي> درسنامه جامع واكسيناسيون
<كتب الكترونيكي فارسي> گوارش
<كتب الكترونيكي فارسي> ريه
<كتب الكترونيكي فارسي> خون و انكولوژي
<كتب الكترونيكي فارسي> تصاوير رنگي پاتولوژي
<كتب الكترونيكي فارسي> كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران (دهمين: 1388: ايلام)
<كتب الكترونيكي فارسي> شرح خدمات تيم سلامت و پزشك خانواده
<كتب الكترونيكي فارسي> كنگره سراسري تعيين گر هاي اجتماعي سلامت (اولين: 1387: رشت)
<كتب الكترونيكي فارسي> خلاصه فيزيولوژي پزشكي گايتون و هال
<كتب الكترونيكي فارسي> دستورالعمل كشوري ليشمانيوز احشايي (كالا آزار)
<كتب الكترونيكي فارسي> همايش ساليانه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران (نهمين: 1388: بندر انزلي)
<كتب الكترونيكي فارسي> كنگره ساليانه اخلاق پزشكي (حقوق بيمار: از آيين تا بالين)
<كتب الكترونيكي فارسي> بيوشيمي پزشكي هارپر
<كتب الكترونيكي فارسي> درسنامه ارتوپدي و شكستگي
<كتب الكترونيكي فارسي> اطلاعات جامع داروهاي رسمي ايران و جهان: ويژه اورژانس همراه با راهنماي سريع باليني و داروهاي گياهي
<كتب الكترونيكي فارسي> شبكه هاي عصبي منطق فازي و الگوريتم ‍ژنتيك: تركيب و كاربرد
<كتب الكترونيكي فارسي> فرهنگ پزشكي دورلند
<كتب الكترونيكي فارسي> حل مسائل مباني شيمي تجزيه ﴿اسكوگ، وست، هولر﴾
<كتب الكترونيكي فارسي> آموزش گام به گام Powerpoint 2010
<كتب الكترونيكي فارسي> آندوكرينولوژي باليني زنان و ناباروري اسپيراف
<كتب الكترونيكي فارسي> مباني شيمي تجزيه
<كتب الكترونيكي فارسي> بافت شناسي پايه جان كوئيرا
<كتب الكترونيكي فارسي> تحليل آماري با minitab16
<كتب الكترونيكي فارسي> كاربرد روش هاي آماري در علوم پزشكي و كار با نرم افزار SPSS
<كتب الكترونيكي فارسي> فرهنگ پزشكي پاكت دورلند همراه با اطلس رنگي
<كتب الكترونيكي فارسي> بيهوشي انتخاب اول
<كتب الكترونيكي فارسي> درسنامه احياي نوزاد
<كتب الكترونيكي فارسي> آزمايشگاه ميكروبيولو‍ژي پزشكي با راهنماي تشخيص باكتري ها
<كتب الكترونيكي فارسي> آشنايي با ابزار و تجهيزات اتاق عمل
<كتب الكترونيكي فارسي> دستنامه جامع داروهاي رسمي ايران، ايران فارما همراه با داروهاي گياهي و اقدامات باليني - پرستاري
<كتب الكترونيكي فارسي> بررسي فراواني كيست احتباسي موكوسي ﴿ MRC﴾ سينوس بررسي فراواني كيست احتباسي موكوسي ﴿ MRC﴾ سينوس ماگزيلا در تصاوير پانوراميك ديجيتال و برخي عوامل مرتبط با آن در شهر رشت ﴿ از مرداد 1392 تا تير 1393﴾
<كتب الكترونيكي فارسي> زايمان فيزيولوژيك
<كتب الكترونيكي فارسي> روش هاي آماري در تحقيقات پزشكي ، و بهداشتي (راهنماي محاسبه و تفسير آزمون هاي آماري در نرم افزار SPSS)
صفحه 1 از 3 <<ابتدا   <قبلی   بعدی>   >>انتها