دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت شنبه 1 مهر 1396

لیست تازه ها


<پايان نامه هاي فارسي> بررسي ارتباط بين بيماريهاي مزمن و كيفيت زندگي سالمندان مقيم آسايشگاه هاي استان گيلان در سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي اثر اسپري بيني فلوتيكازون بر روي علايم انسدادي ناشي از هيپرتروفي آدنوئيد در كوردكان مبتلا مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمونين (ع)-1392
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي ارتباط شاخص حلقه¬هاي بندناف با نتايج نوزادي در زايمان¬هاي طبيعي انجام شده در بيمارستان الزهرا رشت از خرداد 94 لغايت خرداد1395
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه تجويز ملاتونين و استامينوفن بر درد و تغييرات هموديناميك بيماران در بلوك رتروبولبار جراحي كاتاراكت
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر رشت نسبت به روش هاي كنترل عفونت در دندانپزشكي
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي ارتباط آن‍‍ژيوم گيلاسي ( (cherry angioma با ديس ليپيدمي در بيماران مراجعه-كننده به بيمارستان رازي رشت
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه عوارض مادري و جنيني بارداري هاي دوقلويي خودبخودي با دوقلويي حاصل از درمان ناباروري در مراجعين به بيمارستان الزهراي رشت در طي ده سال گذشته
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي همراهي درگيري مخاطي والگوي ايمونوفلورسانس مستقيم در ضايعات جلدي بيماران مبتلا به بولوس پمفيگوييد در بيمارستان رازي رشت طي سال¬هاي 1387 لغايت 1395
<پايان نامه هاي فارسي> تبيين كيفيت زندگي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي استان گيلان با تاكيد بر فرسودگي شغلي
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي توان و نيازهاي خودمراقبتي سالمندان بازنشسته ي شرق گيلان بر اساس الگوي اورم
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي ارتباط ناگويي هيجاني و ويژگي شخصيت و تصور بدن با اضافه وزن در دانشجويان دختر مشغول به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395-1396
<پايان نامه هاي فارسي> وضعيت فعاليت هاي روزمره زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهرستان رشت در سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه سبك دفاعي و صفات شخصيت درافراد داوطلب جراحي زيبايي مراجعه كننده به مراكزجراحي پلاستيك و گروه شاهد در شهر رشت در طي سال
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي رابطه مولفه¬هاي فراشناختي و اختلال بدشكلي بدن درمراجعه كنندگان داوطلب جراحي زيبايي در شهر رشت درطي سال 1396
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي يافته¬هاي باليني بيماران با احتمال مسموميت با سموم ارگانوفسفره بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال¬هاي 1391- 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به پسوريازيس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت از اسفند 1390 تا اسفند 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي وضعيت شيردهي تا پايان 2 سالگيو عوامل مرتبطبا آن براساس سازه هاي مدل بزنف در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي فراواني دليريوم و عوامل مرتبط با آن بعد از جراحي مفصل لگن در بيماران بالاي 60 سال بستري در بخش¬هاي ارتوپدي بيمارستان¬هاي رشت
<كتب الكترونيكي لاتين> 75 years of chromatography : a historical dialogue
<كتب الكترونيكي لاتين> Preparative Enantioselective Chromatography
<كتب الكترونيكي لاتين> Nanochromatography an​d nanocapillary electrophoresis : pharmaceutical an​d environmental analyses
<كتب الكترونيكي لاتين> Ion Chromatography
<كتب الكترونيكي لاتين> Interfacial Phenomena in Chromatography
<كتب الكترونيكي لاتين> Annual Reports in Computational Chemistry
<كتب الكترونيكي لاتين> Illustrated pocket dictionary of chromatography
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي به مادران مراجعه كننده به مراكز سلامت جامعه شهري و روستايي شهرستان رضوانشهر در خصوص رفتارهاي پيشگيري كننده ناشي از تب در كودكان در سال 96-1395
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه تاثير دو روش آموزش الكترونيك و سنتي بر ميزان و كيفيت يادگيري و آموزش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي توانايي محاسبه دارويي پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني پژوهشي رشت درسال 95-1394
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تأثير مدت زمان تزريق زيرجلدي انوكساپارين¬سديم بر بروز و وسعت كبودي محل تزريق در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني حشمت شهرستان رشت در سال 95 – 1394
<پايان نامه هاي فارسي> فراواني نوع مصرف مواد در بيماران بستري روانپزشكي شفا در شش ماهه اول سال 1387 در مقايسه با شش ماهه اول سال 1393
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي شدت دردو عوامل پيش بيمارستاني مرتبط با آن در بيماران ترومايي مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي ميزان آگاهي و عملكرد كارورزان ورودي سال 1388 دانشگاه علوم پزشكي گيلان از كاربرد كلار گردني در بيماران ترومايي- زمستان 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي يافته هاي الكتروكارديوگرام در بيماران دچار مسموميت با ترامادول بستري در مركز آموزشي درماني رازي رشت طي سالهاي 94-1392
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي فراواني ِ Diminutive RCAدر بيماران با ايسكمي ميوكارد و عروق كرونر باز طي سالهاي 93-89 در مركز بيمارستاني آريا و دكتر حشمت رشت
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي فراواني بيماران با خونريزي داخل شكمي ولگني مبتلا به شكستگي مفصل هيپ با استفاده از ابزار سونوگرافي متمركز شكمي تروما (FAST) مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا در 6 ماه شهريور الي بهمن سال94
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تاثير خنده درماني به روش كاتاريا بر نشانه هاي افسردگي سالمندان ساكن آسايشگاه سالمندان و معلولين شهر رشت در سال1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي فرسودگي تحصيلي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-1393
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي عوامل پيش بيني كننده سلامت اجتماعي مبتني بر سلامت معنوي سالمندان مقيم سراي سالمندان٬ شهر رشت٬ سال 1394 - 1393
<كتب الكترونيكي لاتين> HPLC: A Practical User’s Guide
<كتب الكترونيكي لاتين> HPLC : a practical guide
<كتب الكترونيكي لاتين> Steroid Analysis
<كتب الكترونيكي لاتين> cGMP: generators, effectors,an​d therapeutic implications
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي ارتباط ميگرن با كبد چرب غيرالكلي و عوامل مرتبط
<پايان نامه هاي فارسي> تعيين شيوع پوسيدگي هاي دنداني در بيماران تحت درمان ارتودنسي متحرك مراجعه كننده به كلينيك هاي آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال هاي 1395-1394
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي ميزان آگاهي از فوريت هاي پزشكي در دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي وضعيت آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني و اخلاق حرفه‌اي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 95- 1394
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي رضايتمندي بيماران حين درمان ارتودنسي مراجعه كننده به بخش تخصصي ارتودنسي دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> ارزيابي مقايسه اي استحكام باند كامپوزيت هاي bulk fill(flowablean​dpackable با كامپوزيت نوري معمولي به عاج دندان
<پايان نامه هاي فارسي> تعيين فراواني تشنج متعاقب سكته مغزي و عوامل خطرزاي آن در بيماران بيمارستان پورسيناي رشت طي سال هاي 1394-1393
<پايان نامه هاي فارسي> ارزيابي تقارن مورفولوژي ريشه و كانال ريشه در دندان هاي پره مولار ماگزيلا و منديبل در دو سمت چپ و راست با استفاده از Cone Beam Computed Tomography در جمعيت گيلان در سال 1394
صفحه 1 از 97 <<ابتدا   <قبلی   بعدی>   >>انتها