دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت یکشنبه 27 آبان 1397
گزارش دوره ای مقالات پایگاه های web of Science, Scopus, PubMed بعد از هم پوشانی (1397-07-25)


 

 

 

 

97/07/25 مقالات 2018 دانشگاه  و نمایه شده  از تاریخ 1 تا 23 مهر ماه   به پایگاه های web of Science, Scopus, PubMed                                                                                                                                                                                                                                      
 97/05/15 مقالات 2017 دانشگاه در  پایگاه های web of Science, Scopus, PubMed -قبل و بعد از هم پوشانی                  
96/06/12 مقالات 2017 دانشگاه در  پایگاه های web of Science, Scopus, PubMed -قبل و بعد از هم پوشانی         
96/04/14 مقالات 2016 دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه های معتبر  بین المللی (قبل و بعد از همپوشانی)        
95/06/24  مقالات 2014 و 2015 دانشگاه  علوم پزشکی گیلان  در پایگاه های معتبر بین المللی (قبل و بعد از همپوشانی)